کدام پایه ها در خرداد 1400 امتحان حضوری دارند؟

چرا پایه های نهم و دوازدم امتحان حضوری دارند و پایه های پایین تر هم آیا غیر حضوری و مجازی هستند. به نقل از تسنیم، کلیه امتحانات مدارس کشور ممکن است حضوری یا غیر حضوری … ادامه خواندن کدام پایه ها در خرداد 1400 امتحان حضوری دارند؟